Sadarbība

Latvijas Universitātes Studentu padome ir uz vienu gadu vēlēta, neatkarīga, koleģiāla institūcija studējošo tiesību un interešu pārstāvībai Latvijas Universitātē. No visām 13 fakultāšu studējošo pašpārvaldēm tiek ievēlēti pārstāvji, kuri veido LU SP augstāko lēmējinstitūciju Padomi, kas ikgadēji no sava vidus ievēl priekšsēdētāju un pēc priekšsēdētāja izvirzīta valdes modeļa – valdes virzienu vadītājus.

LUSP kontakti


Latvijas Studentu apvienība (LSA) pārstāv visu Latvijā studējošo intereses nacionālā un starptautiskā mērogā. Organizācija ir nozīmīgs augstākās izglītības politikas veidotāju partneris jautājumos, kas skar studējošos.

Tel.: +371 67216061
E-pasts: lsa@lsa.lv


Latvijas Medicīnas Studentu Asociācija (LaMSA) ir nevalstiska organizācija, kurai piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss veselības un izglītības veicināšanā un slimību profilaksē. To vada un tajā darbojas Latvijā studējošie un topošie veselības aprūpes speciālisti 

E-pasts: lamsa@lamsa.lv


ERASMUS+ studiju mobilitāte dod iespēju studējošajiem pavadīt studiju periodu kādā no programmas dalībvalstu partneraugstskolām un saņemt stipendiju. Programmas mērķis ir dot iespēju studentiem gūt vērtīgu akadēmisku, valodas un kultūras pieredzi, studējot citās Eiropas valstīs; sekmēt labi kvalificētu, atvērtu un starptautiski pieredzējušu topošo profesionāļu attīstību.

koordinators: Ivars Pēkainis
E-pasts: ivars.pekainis@lu.lv
Tālrunis: 67033823